Общи условия за услугата изработка на сайт, предоставяна от „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете подробно описаните по-долу общи условия (наричани по-долу за краткост „Общи условия“), тъй като с приемането им Вие сключвате договор с „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ООД и за Вас важат определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

С настоящите Общи условия за ползване се определят и регулират отношенията между „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ООД, наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги за изработка на сайт, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”.

*Форма онлайн

Всеки Потребител, ползващ услугата, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, като договорът между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предмет предоставяне на услугата изработка на сайт се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с тях. В последния случай електронното изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия за ползване на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ООД и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията. С това действие Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия за ползване, приема безусловно и се задължава да спазва.

*Форма предварително заплащане

Всеки Потребител, ползващ услугата, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, като договорът между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предмет предоставяне на услугата изработка на сайт се счита за сключен от момента на заплащане.

В последния случай изявлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва чрез заплащането на фактурата издадена му за услугата изработка на сайт. С това действие Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия за ползване, приема безусловно и се задължава да спазва.

 

Чл. 1. Система на изработка и достъпност

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изгради продукта (уеб сайт), използвайки система за управление на съдържание “Wоrdpress”, като за целта си служи с „теми“ (шаблони) и „разширения“, които по свое усмотрение счете за подходящи.

(2) Уеб сайтът следва да се възпроизвежда и работи гладко на интернет браузърите: “Google Chrome”, “Mozilla Firefox”, “Internet Explorer”,“Microsoft Edge”, „Opera”, “Safari”.

(3) Уеб сайтът следва да бъде достъпен за ползване от мобилни телефони, таблети, персонални компютри, лаптопи и други устройства, използващи посочените в чл. 1 т. 2 интернет браузъри.

(4) Администрирането на уеб сайта следва да се извършва в административен панел, достъп, до който се осъществява чрез потребителско име и парола и посредством системата “Wordpress” Дизайн, адаптиращ се към размера на екрана, от който се достъпва до сайта;

Чл. 2. Структура и елементи

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изгради продукта със следната структура: – Начална страница, съдържаща главно изображение или слайдер от изображения, лого, текст, визуализация на водещите категории, акценти и модели или друго съдържание, уговорено между участниците в договора;

– Страници със съдържание, предоставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

– Публикации (статии) със съдържание, предоставено от Възложителя ;

– Горен колонтитул (Header), съдържащ меню за навигация в сайта, видимо във всички страници и публикации, лого и други елементи, уговорени между участниците в договора;

– Долен колонтитул (Footer), съдържащ информативен текст, наличен във всички страници и публикации в уеб сайта, както и друго съдържание, уговорено между участниците;

– Административна страница за управление на уеб сайта и добавяне на информация;

Чл. 3. Съдържание

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави текст, изображения, информация, видеа и друг вид съдържание, което да се използва в изграждането на уеб сайта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да създава съдържание, като горепосоченото, с цел подобряване на визията и структурата на уеб сайта.

Чл. 4. Дизайн

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация и инструкции относно графичното оформление.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да изгради визуално уеб сайта, съобразно с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5. Авторски права и собственост

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива авторски права върху изработените в рамките на договора изображения, както и графичното оформление на представената информация;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря за всички претенции на трети страни предявени към информация или изображения в сайта.

(3) Базата данни, физическите файлове, както и домейнът са изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ( съдържанието, функционалностите и името на сайта )

(4) Кода и функционалността на Системата за управление съдържанието на интернет сайта, са изключителна собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

Чл. 6. Гаранция

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава гаранция за добрата работа и функционалност на сайта за срок от 12 месеца, считано от датата на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички възникнали или проявили се недостатъци (дефекти) на сайта. Отстраняването им трябва да се извърши в срок от 7 /седем/ дни след получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Не се покриват от гаранцията и се отстраняват срещу заплащане на допълнително възнаграждение недостатъци (дефекти) на сайта, които са в резултат на неправилно използване или администриране на сайта, както и при неспазване на указанията и инструкциите, дадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл. 7. Сървър

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сървърно пространство („уеб хостинг“) на уеб сайта, предмет на този договр за срок от 12 месеца, считано от заплащането на продукта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обвърже уеб сайта с желан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ домейн адрес.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде до 5 (пет) броя пощенски акаунти помещавани в сървърното просранство, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да използва на своя платформа за управление на пощенски акаунти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа сървърните параметри и съдържание, до които има пълен достъп с грижата на добър търговец, с цел гладката работа на разположения на сървъра уеб сайт.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е длъжен да предоставя достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица до сървърното пространство, където се съхранява уеб сайтът.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави файловете на уеб сайта, както и да осигури необходимото съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или наети от него трети лица за успешно прехвърляне на уеб сайта, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисква това.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е длъжен да възтанови заплатената сума ако прехвърлянето на сайта се изиска преди изтичането на договора.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за пропуснати ползи, нанесени вреди и неправилно функциониране на сайта след и по време на прехвърлянето.

Чл. 8. Процес на изработка

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да предостави всички изходни материали по сайта в срок до 30 дни от подписване на договора за изработка;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да одобри или отхвърли аргументирано предложените му проекти или функционалности на сайта в рамките на 7 дни от предоставянето им;

(3) При отхвърляне съгласно чл. 8. (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е задължен да изпълни проекта и е в правото си да прекрати договора възтановявайки сумата заплатена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ;

(4) Промяната на структурата или дизайна на сайта след одобрението му, може да доведе до повторно изпълнение на програмирането на структурата или въвеждането на информацията. В този случай Изпълнителят може да изиска доплащане за работата, която е извършена повторно;

Чл. 9. Отговорност

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за:

(1) Начина, по който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ползва Услугата и за всички последствия от това, като например: неспособността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да установи връзка с комуникационното оборудване, освен ако причината не е в ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ;

(2) Сигурността на предаваната чрез Мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на сайта, независимо от причината и/или начина на узнаване, вкл. и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи;

(3) Съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез Мрежата информация;

(4). За случаите на неправомерни действия на трети лица като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и др., които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или “защитните стени” (fire walls), използвани от системата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през Мрежата.

Чл. 10. Права и задължения

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

(3) В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия, се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на други клаузи от Общите условия или до недействителност на Общите условия в цялост.

(4) Всички спорове, породени от тези общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

(5) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите по реда на гражданско-процесуалния кодекс.

(6) При предоставяне на достъп до сайта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на услугата съгласно чл 13., чл. 14, чл. 15, чл. 16 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Чл. 11. Изменение и достъп до общите условия

(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което всички ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ще бъдат уведомени.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не заяви аргументирано в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се съгласява, че всички изявления на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при регистрацията за използване на Услугата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Изпрати потвърдителен имейл!
При сключване на договор за три години заплащате за две, като третата година е безплатна. При договор за пет години заплащате за три, като следващите две години са безплатни.