23 март 2022

Онлайн решение на вашите проблеми

Expand search form

Какво представлява отрицателният външен ефект на мобилния телефон?

Икономика, политика и етика за урсулинското момиче

От: Мариана Мартинес

Като хора, живеещи в икономическо общество, ние винаги искаме най-добрата алтернативна цена във всичко, което правим, но в търсене на това се сблъскваме с положителни и отрицателни външни ефекти при нашите решения. Външен ефект е “разликата между частните разходи и социалните разходи на някакво поведение” [1]. Когато външният ефект е положителен, това означава, че обществото печели от дадено решение или действие; докато, от друга страна, отрицателният външен ефект означава, че индивидът може и да печели, но решението носи социални последици. Клетъчните телефони, които са едно от най-големите нововъведения, познати на човека, са довели до много външни ефекти, както положителни, така и отрицателни, в нашето общество чрез използването им; въпреки това отрицателните външни ефекти са надхвърлили положителните и нашето правителство е оставено да предприеме действия, за да помогне за намаляване на използването на клетъчни телефони.

Използването на мобилни телефони има някои положителни външни ефекти, тъй като осигурява достъп до информация на обществото и спомага за производството на висококвалифицирани работници. Достъпът до интернет е огромна част от мобилния телефон, тъй като позволява на потребителите да имат достъп до всички видове информация. В крайна сметка тези потребители ще разпространят намерената от тях информация сред хората около тях, известни също като трети страни. За трета страна се смятат хората, които не са производители или потребители на даден продукт. При това положение тази трета страна се възползва от това, че други хора използват мобилен телефон, тъй като им се предоставя всякакъв вид информация. Друг начин, по който използването на мобилни телефони осигурява положителен външен ефект, е, че води до появата на висококвалифицирани работници. Хората, които използват мобилни телефони, не само научават нови неща чрез мрежата, но и се учат как да използват технологиите и как да се адаптират към новите технологии и иновации, тъй като нашето общество се развива. Те също така стават по-ефективни мултифункционални работници в нашето общество, защото притежават уменията, които са най-познати и необходими в момента. В крайна сметка тези хора започват работа и поради високото си ниво на умения се справят отлично с работата си. Колкото повече висококвалифицирани работници навлизат в пазарната общност, толкова по-силно и по-добро става нашето общество; следователно обществото ни се възползва от лицата, които стават експертни потребители на мобилни телефони. Тъй като обществото ни получава тези положителни външни ефекти от използването на мобилни телефони, могат да започнат да се проявяват и отрицателни външни ефекти.

Въпреки че положителните външни ефекти от използването на мобилни телефони са много подходящи за една постоянно променяща се и усъвършенстваща се общност, отрицателните външни ефекти, по-специално писането на текстови съобщения по време на шофиране, причиняват огромни проблеми на нашето общество. “През 2017 г. по данни на Националната администрация за безопасност на движението по пътищата 3 166 души са загинали в 2 935 катастрофи, предизвикани от разсейване на вниманието, което представлява 9 % от всички катастрофи с фатален край в САЩ” [2]. Изборът на отделния човек да пише текстови съобщения или да използва телефона си, когато шофира, излага на опасност всички около него. Третата страна в тази ситуация (тези около шофьора) е изложена на риск да получи сериозни наранявания или най-малкото да попадне в катастрофа. Дори и да не са пострадали, автомобилът им може да бъде повреден и да се наложи да платят за фиксирането му, което ще се отрази на икономиката на страната. Здравето и икономиката им са застрашени заради избора на един човек да използва телефона си, докато шофира. Причината за този външен ефект по същество е индивидуалният избор да “вземе предвид само част от разходите – разходите за [себе си]” [3]. Външният ефект има два вида разходи – разходите на потребителя и разходите на обществото, като при повечето отрицателни външни ефекти хората са склонни да отчитат само личните си разходи. В този случай отчитането само на един разход може да доведе до ситуация на живот или смърт: “Писането на текстови съобщения е второто най-опасно нещо, което можете да правите, докато шофирате кола, след шофирането в нетрезво състояние” [4]. Този отрицателен външен ефект от използването на телефони е толкова важен, че правителството трябва да се намеси и да предприеме действия.

Правителството играе ключова роля в пазарната икономика, тъй като трябва да се справя с отрицателните външни ефекти, тъй като те “са в основата на всички видове политически проблеми” [5]; в този случай правителството е предприело действия за намаляване на използването на телефони в автомобила, за да защити безопасността на обществото от отрицателните външни ефекти на писането на текстови съобщения и шофирането. Правителството започва да налага данъци, глоби и различни видове регулации, за да ограничи поведението на писане на текстови съобщения и шофиране, което причинява отрицателните външни ефекти. По данни на NCSL “20 щата, окръг Колумбия, Пуерто Рико, Гуам и Американските Вирджински острови забраняват на всички водачи да използват мобилни телефони, държани в ръка, по време на шофиране” [6]. Тези закони, въведени по отношение на използването на мобилни телефони в автомобила, спомогнаха за предпазването на нашето общество от вреди и отчитат социалната цена на поведението на един индивид. Въпреки че правителството се намесва, за да помогне за разрешаването на външен фактор, който играе решаваща роля, можем също така просто да изберем да избегнем решението на първо място.

Въпреки че използването на мобилни телефони е довело до положителни външни ефекти, възникващите отрицателни външни ефекти са по-решаващи за нашето общество и затова нашето правителство е оставено да се намеси, за да помогне за намаляване на използването им. Използването на мобилни телефони позволява на третата страна на нашето общество да получава всякакъв вид информация, както и да осигурява на нашия пазар висококвалифицирани работници. От друга страна, отрицателните външни ефекти от писането на текстови съобщения и шофирането оказват по-голямо въздействие върху нашето общество, отколкото положителните външни ефекти, поради фаталните последици, които могат да причинят. Освен това нашето правителство непрекъснато предприема действия за намаляване на отрицателните външни ефекти чрез различни закони и разпоредби. Външни ефекти могат да възникнат при всяко решение, което взема даден човек, така че е важно да се вземе предвид социалната цена на действието, което той избира да извърши.

Може да се интересувате и от темите

Кой е примерът за отрицателен външен ефект?

Отрицателен външен ефект съществува, когато производството или потреблението на даден продукт води до разходи за трета страна. Замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване са често цитирани примери за отрицателни външни ефекти.

Как обяснявате отрицателните външни ефекти?

Отрицателният външен ефект е разход, който се понася от трета страна в резултат на икономическа транзакция. В дадена сделка производителят и потребителят са първата и втората страна, а третите страни включват всяко лице, организация, собственик на собственост или ресурс, които са косвено засегнати.

Кой е пример за отрицателна външна среда quizlet?

Разходите за замърсяване на околната среда вследствие на промишленото производство са пример за отрицателен външен ефект от производството. Когато хората пушат на обществени места, трети лица стават жертва на пасивното пушене. Освен това се увеличава броят на свързаните с тютюнопушенето заболявания, което води до по-високи разходи за здравеопазване, които са в тежест на обществото.

Какво поражда отрицателен външен ефект?

Отрицателен външен ефект възниква, когато даден разход се прелива. Положителен външен ефект възниква, когато се прелива полза. И така, външни ефекти се появяват, когато някои от разходите или ползите от дадена транзакция се падат на някой друг, освен на производителя или потребителя.

Какъв е примерът за положителен и отрицателен външен ефект?

Положителният външен ефект е полза от производството или потреблението на даден продукт. Например образованието е положителен външен ефект от училището, тъй като хората научават и развиват умения за кариерата и живота си. Например замърсяването на околната среда е отрицателен външен ефект, който е резултат както от производството, така и от потреблението на определени продукти.

Какво представляват отрицателните външни ефекти quizlet?

Отрицателни външни ефекти. Разходи или вредни последици от дадена дейност за трета страна. Производството налага разходи на хора, които не участват пряко във вземането на това производствено решение. Примери за отрицателни външни ефекти: – Замърсяване на въздуха от фабриките.

Какво представлява външният фактор дайте пример за положителен и отрицателен външен фактор?

Положителният външен ефект е полза от производството или потреблението на даден продукт. Например образованието е положителен външен ефект на училището, тъй като хората научават и развиват умения за кариерата и живота си. Например замърсяването е отрицателен външен ефект, който е резултат както от производството, така и от потреблението на определени продукти.

Кое от изброените е решение на проблема с отрицателните външни ефекти?

Данъците са решение на отрицателните външни ефекти, защото, приложени правилно, те могат да помогнат за интернализиране на отрицателните социални разходи за дадено действие.

Какъв е примерът за външен ефект?

В икономиката външните ефекти са разходи или ползи, които се налагат на трета страна и не се включват в крайните разходи. Например фабрика, която замърсява околната среда, създава разходи за обществото, но тези разходи не са включени в цената на крайната стока, която тя произвежда.

Какъв е примерът за отрицателен външен фактор, с който сте се сблъсквали Как ви е повлиял?

Отрицателните външни ефекти възникват по време на потреблението и водят до ситуация, в която обществените разходи за потреблението на стоката или услугата са по-големи от частната полза. Например, когато човек консумира алкохол и се напие, той/тя причинява социален безпорядък, нарушавайки спокойствието на непиещите.

Потникът частно благо ли е?

B. едновременно изключваща се и съперничеща си в потреблението, потника е частно благо.

Какви са някои примери за положителни външни ефекти?

Още примери за положителни външни ефектиПоставянето на ваксина осигурява полза за други хора в обществото, защото не разпространявате инфекциозни болести. Решението за спиране на тютюнопушенето е от полза за други хора в обществото, които вече страдат от пасивно тютюнопушене.

Кои са 4-те вида външни ефекти?

Съществуват четири основни вида външни ефекти – положителни външни ефекти от потреблението, положителни външни ефекти от производството, отрицателни външни ефекти от потреблението или отрицателни външни ефекти от производството. Външните ефекти създават социални разходи, когато стоките са недостатъчно предлагани или създават щети на околната среда.

Защо частните пазари не успяват да отчетат външните фактори?

Частните пазари не успяват да отчетат външните фактори, защото нямат стимул да ги отчитат.

За какво се отнася терминът “пазарен провал”?

Пазарният провал в икономиката е ситуация, която се определя от неефективното разпределение на стоки и услуги на свободния пазар. При пазарния провал индивидуалните стимули за рационално поведение не водят до рационални резултати за групата.

Следваща статия

Дали печенето на хляб е химическа промяна?

You might be interested in …

Вторичен източник ли е Библията?

Части от Библията са първоизточници на информация, тъй като се твърди, че са написани от самите автори. Други части от Библията са записи на спомени на други хора, които са имали отношение към информацията на […]

Защо мириша на пуканки с масло?

Нарушенията на миризмата, включително фантомни миризми и липса на миризма, могат да бъдат признак на сериозни здравословни проблеми. В епизод от 2009 г. на сериала “Mad Men” герой с някои сериозни здравословни проблеми – инсулт […]

Каква е разликата между ковано желязо и чугун?

На основната разлика между чугуна и кованото желязо е, че чугунът има 2-4% въглерод по тегло, докато кованото желязо има 0,02% въглерод по тегло. Кованото желязо и чугунът са две различни железни сплави. Изходният материал […]