26 март 2022

Онлайн решение на вашите проблеми

Expand search form

Кои са 5-те роли на учителя?

Въпреки че основната роля на учителя е да насочва учениците към нова информация, преподаването често е много по-сложно.

Учителят взаимодейства с учащите се редовно и в продължение на дълги часове, което естествено води до важни отношения на развитие, при които учащите се разчитат не само на насоки по преподавания предмет.

Учителят има няколко отговорности и в тази статия ще се задълбочим в 14-те роли на учителя.

1. Наставник

Учителите играят ролята на наставник за учащите, особено по време на формиращите години в училище. Ранобудните ученици и малките ученици обикновено наблюдават поведението и подхода на своите учители, за да отразяват собствените си действия. Съветите, давани от учителите, се приемат сериозно и много често учениците се обръщат към своите учители за напътствия и съвети. По-възрастните учители могат също така да играят ролята на наставници на по-младите учители, като предават практическа мъдрост от своя дългогодишен опит.

2. Посредник

Учителите се оказват в средата на ситуации, в които играят ролята на медиатор, както в класната стая, така и извън нея. Учениците могат да потърсят помощта на учителя, за да предадат информация на родителите си и обратно. В рамките на класните стаи учителите разрешават спорове между учениците и гарантират, че конфликтите между учениците се решават по приятелски начин и се предотвратява по-нататъшната им ескалация. Като медиатор, учителят е в по-добра позиция да разбере проблемите, с които се сблъсква ученикът, и да предложи мерки за преодоляването им.

3. Вдъхновява

Учителите играят важна роля, когато става въпрос за вдъхновяване и мотивиране на учениците. Времето, прекарано в класните стаи или в учебната среда, често е интимно пространство, в което учителите играят влиятелна роля. Учениците възприемат своите учители като уважавани авторитети и гледат на тях като на източник на вдъхновение. Няколко думи на насърчение са много полезни за мотивацията на учениците и ги вдъхновяват до голяма степен.

4. Находчив

Учениците ценят информацията от учителя. Тъй като учениците очакват от учителя да разполага с достатъчно информация, за да отговори на въпросите, които притежават, учителите често се смятат за ресурсни специалисти. Учителят трябва да може да насочва учениците при намирането на необходимата информация и да им помага да научат начините за търсене на информация.

5. Непрекъснато учене

Учителската професия се развива редовно, като в методите на преподаване се включват нови технологии, а информацията се актуализира редовно. Важно е учителят да бъде добър ученик, за да бъде в крак с промените.

6. Сътрудник

Учителят знае как да работи добре като част от екип. Сътрудничеството с колеги учители и други заинтересовани страни е важна роля, която учителят играе в обществото. Като уважавани личности, мненията на учителите играят важна роля за предизвикване на промени в обществото. Съвместната работа с родителите и правителството при оформянето на политиките в областта на обучението ще бъде от полза за учениците, които ще получат по-богат учебен опит. Учителите играят важна роля в разработването на учебните програми на училищата в цялата страна, като по този начин имат пряк принос за формирането на бъдещето на обществото и страната.

7. Участникът

При създаването на благоприятна учебна среда учителите играят важна роля. Добрият учител ще успее да завладее умовете на учениците и да създаде среда, която насърчава ученето. Учителите трябва да бъдат активни и да накарат учениците да участват активно в провеждането на уроците, а не просто да бъдат зрители.

Сертификат TEFL8. Модел за подражание

Учениците гледат на учителите като на модели за подражание. Тъй като учениците възприемат учителите като личности с мъдрост и доброта, за тях е лесно да моделират личността и поведението си въз основа на учителите, на които се възхищават. Учениците реагират положително на добротата и съпричастността и ценят учителите, които проявяват такива черти.

9. Отличен слушател

Изслушването на това, което учениците имат да кажат, е важен фактор за развитието на отношенията между учениците и учителите. Учителите, които са добри слушатели, ще могат да разберат нуждите на своите ученици, като се вслушват в техните проблеми и реагират по подходящ начин.

10. Красноречив оратор

Също толкова важно, колкото и слушането, е говоренето. Ролята, която играе учителят, е да предава информацията с яснота. Учителят, който е добър оратор, може да предаде информацията точно и ефективно. Това е способността на учителя да предава сложна информация и да я разбива на по-удобни за възприемане парчета информация.

11. Планиране/организиране

Учителят играе ролята на планиращ ежедневно. От планирането на уроците и курсовете и междупредметната координация до подпомагането на учениците да планират ежедневието си – учителят винаги се стреми да бъде организиран. Тъй като преподаването изисква добре стратегически подход, учителите могат без усилие да играят ролята на планиращ човек.

12. Творчески мислител

Учителите играят важна роля в насърчаването на учениците да бъдат креативни. Учителите трябва да насърчават споделянето на идеи и да разработват задачи за насърчаване на творчеството, като част от плановете на уроците си. Учителите също могат да подхождат творчески към провеждането на уроците и да предлагат на учениците различен учебен опит. Творчеството е в основата на повечето учебни дейности.

13. На Оценител

За да може един учител да предложи качествени уроци на учениците, е полезно да разбере различните фактори, които влияят на ученето на учениците. Качество, което често се наблюдава при добрите учители, е умението да оценяват учениците. Учителят, който умее да оценява ученика, е в състояние по-добре да отговори на неговите нужди.

14. Всестранно развит педагог

Подпомагането на развитието на когнитивните, социалните и емоционалните умения на ученика е важна роля на учителя. Тези умения могат да допълнят знанията по предмета и способността за създаване на ангажираща учебна среда, като по този начин подобряват учебния опит на ученика. Учителят е в състояние да осъзнае ролята, която играе в цялостното развитие на ученика и обществото, оформяйки личност, която е ценност за обществото.

Заключение

Учителите изпълняват много повече роли от това просто да преподават уроци или да управляват класна стая. Най-добрите педагози изпълняват множество роли в зависимост от изискванията на учениците, на които преподават. Учителите са супергероите на обществото и изброените по-горе роли са само част от многото, които те изпълняват.

Преминете на следващо ниво в учителските си умения с нашите онлайн сертификация по TEFL

Може да се интересувате и от темите

Кои са 7-те роли на учителя?

7 роли на учителяАвторитет/контрол. Делегиращ. Подбудител. Участник. Демонстратор. Преподавател/наставник. Ресурс.

Каква е основната роля на учителя?

Основната роля на учителя е да предоставя инструкции в класната стая, които помагат на учениците да учат. За да постигнат това, учителите трябва да подготвят ефективни уроци, да оценяват работата на учениците и да предлагат обратна връзка, да управляват материалите в класната стая, да се ориентират продуктивно в учебната програма и да си сътрудничат с други служители.

Какви са ролите на учителя в класната стая?

От транзакционна гледна точка учителите, учениците и значимите други могат да изпълняват част от всяка ролева функция. Основните ролеви функции са: (а) предоставяне на експертни знания за съдържанието, (б) предоставяне на управление на обучението, (в) предоставяне на оценъчна обратна връзка, (г) предоставяне на социализация и (д) предоставяне на лични модели.

Каква е ролята на учителя в тази пандемия?

Учителите играят важна роля за повишаване на ангажираността на учащите в образованието, засегнато от пандемията COVID-19. Ролята на учителите става решаваща, тъй като трябва да се уверят, че учащите остават ангажирани и не губят мотивацията си.

Какви са ролите на учителя на 21 век?

Това са характеристиките на учителя на 21-ви век: Улесняване и вдъхновяване на учениците за учене и творчество, така че всички ученици да постигат успехи в глобалното общество. Да дава възможност на учениците да използват максимално потенциала на своя опит във формалното и неформалното учене. Използвайте данни в подкрепа на ученето на учениците и за подобряване на програмата.

Колко роли има един учител?

14 роли и отговорности на учителя. Въпреки че основната роля на учителя е да насочва учениците към нова информация, преподаването често е много по-сложно.

Каква е ролята на учителя в новото нормално образование?

Вместо това работата на преподавателя е да даде възможност на учениците да станат независими мислители и изпълнители. Преподавателите трябва да прехвърлят отговорността за ученето от учителя, където тя традиционно е, към учениците, където е нейното място.

Каква е ролята на учителя в новото нормално състояние?

Основната задача на преподаването вече не е да разпространява факти, а да помага на децата да се научат как да ги използват, като развива способностите им да мислят критично, да решават проблеми, да правят информирани преценки и да създават знания, които са от полза както за учениците, така и за обществото.

Каква е ролята на учителя в съвременното образование?

Ролята на учителя в съвременната образователна система е не само да предава просто знания на учениците, но и като истински архитект на новото поколение, отговорен за изграждането на личността на съвременните граждани.

Каква е променящата се роля на учителя?

Ролята на учителя се е променила и от мъдрец на сцената той се е превърнал във фасилитатор на учебния процес. Учителите предизвикват реакция, предизвикват мисленето, разширяват възможностите на учениците, предоставят инструменти за учене и създават психологически безопасна и комфортна среда за учене.

Как се е променила ролята на учителя с течение на времето?

Ролята на учителя се е променила и от мъдрец на сцената той се е превърнал във фасилитатор на учебния процес. Учителите предизвикват реакция, предизвикват мисленето, разширяват възможностите на учениците, предоставят инструменти за учене и създават психологически безопасна и комфортна среда за учене.

Каква е ролята на учителя в тази пандемия?

Учителите играят важна роля за повишаване на ангажираността на учащите в образованието, засегнато от пандемията COVID-19. Ролята на учителите става решаваща, тъй като се уверяват, че учащите остават ангажирани и не губят мотивацията си.

Каква е ролята на учителите днес в процеса на преподаване и учене?

Най-общо казано, функцията на учителите е да помагат на учениците да учат, като им предават знания и като създават ситуация, в която учениците могат и ще учат ефективно. Но учителите изпълняват сложен набор от роли, които се различават в различните общества и на различните образователни равнища.

Предишна статия

Как Танос проследява Камъните на безкрайността?

Следваща статия

Коя дива котка е най-близка до домашните котки?

You might be interested in …

Каква е температурата на коване на стоманата?

Какво е коване на стомана? Четвъртък, октомври 19th, 2017 | Francesco Grillo | Експертизи, Технически експертизи Произведени чрез серия от компресии под изключително високо налягане, стоманените изковки обикновено имат по-малка порьозност на повърхността, по-фина зърнена […]

Какъв е жаргонът за лед?

ICE е акроним на “двигател с вътрешно горене”. В този контекст ДВГ е видът двигател, използван за задвижване на повечето неелектрически устройства за генериране на енергия, включително автомобилите. Стеф: Най-накрая! В търговския център са инсталирали […]